Hämtar information

Hantering av personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter. Denna information om vår behandling av personuppgifter revideras löpande och alla uppdateringar meddelas på denna webbplats.

Vi tycker att skyddet av dina person­uppgifter är viktigt

När du använder våra tjänster och interagerar med oss anförtror du oss mycket information om dig som person. Vi använder inte bara din information för att tillhandahålla dina försäkringar utan även för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra produkter och service.

Vi är transparenta

Vi vill vara tydliga med vilka uppgifter vi samlar in om dig och hur vi använder dem. För att uppnå detta syfte har vi sammanställt mer detaljerad information om hur, när och varför vi behandlar dina personuppgifter.

Vi skyddar din information

Med personuppgifter avser vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ. Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig eller vilken försäkring som är aktuell.

Informationen nedan anger vilken information vi kan komma att behandla om dig, men det innebär inte att vi nödvändigtvis vid varje given tidpunkt behandlar all denna information. Vi anger vilken typ av information vi behandlar med exempel, för att underlätta din förståelse.

Allmän information

Allmän information samlas in för att identifiera dig som befintlig eller potentiell kund, för att ge dig bättre service genom våra olika kommunikationskanaler, för att kommunicera med dig och för att hantera olika typer av betalningar (exempelvis utbetalning av skadeersättning).

Personlig information

Namn, kontaktuppgifter, familjestatus, födelsedatum, anställning och arbetsgivare, marknadsföringspreferenser.

Personnummer och andra officiella uppgifter från myndigheter

Personnummer, körkortsuppgifter och folkbokföringsadress. 

Finansiell information och kontouppgifter

Bankkontonummer och kontouppgifter, kreditinformation och annan betalningsinformation.

Försäkrings- och skade­information

Försäkrings- och skadeinformation samlas in för att ingå försäkringsavtalet och för att reglera skador. Vi kan till exempel behöva uppgifter om den egendom som försäkringen omfattar, som fastighetsuppgifter eller fordonsinformation, eller journaluppgifter för att reglera en personskada. Här listar vi fler exempel på uppgifter vi samlar in.

Fastighetsuppgifter

Adress och fastighetsbeteckning, byggnadstyp och byggnadens egenskaper, taxeringsuppgifter, fastighetens skick, byggnadens ålder och tillbehör, boende och hyresgäster, larm och låsskydd.

Fordonsuppgifter

Registreringsnummer, fordonstyp och egenskaper, fordonshistorik (till exempel ägarskap, körsträcka och besiktningsuppgifter), bonusinformation.

Företrädare för juridiska personer

Uppgifter om företrädare, t.ex. styrelseledamöter och verkliga huvudmän, och om andra representanter för juridiska personer.

Reseinformation

Hotellbokningar, biljettuppgifter, reseinformation. 

Skadeinformation

Uppgifter om skadeförlopp, om personer som kan begära ersättning eller som lämnar information om skadehändelser, t.ex. vittnesredogörelser, polisrapporter och trafikmålsanteckningar, samt annan information som lämnas inom ramen för skaderegleringen såsom kvitton och bilder.

Skadehistorik i If

Tidigare skadehistorik i If (skadefria år).

Skadeuppgifter från andra försäkringsbolag

Information från det gemensamma skaderegistret (GSR).

Fritidsintressen och djur

Idrottsaktiviteter, extremsport eller professionell idrott, hästar, hundar och andra djur.

Känsliga personuppgifter

Hälsouppgifter

Tidigare och aktuell hälsostatus och hälsotillstånd, information om skador och funktionsnedsättningar, genomförda och planerade medicinska behandlingar och undersökningar, levnadsvanor (t.ex. alkohol och rökning), graviditet, receptförskrivningar.

Rättsliga förfaranden, bedrägerier och information om brott

Information om rättsliga förfaranden i relation till dig, till exempel inom ramen för en ansvars-, olycksfalls- eller överfallsskyddsskada till följd av en brottslig gärning. Vi samlar även in nödvändig information för att förhindra penningtvätt, försäkringsbedrägerier och utreda oklara försäkringsfall. 

Medlemskap i fackliga organisationer

Information om medlemskap i fackliga organisationer när din rätt att teckna eller ta i anspråk viss försäkring (innehåll, omfattning och pris) är beroende av ditt medlemskap.

Övrigt

Telefon och videoinspelningar

Vi spelar in telefon och videosamtal mellan dig och våra anställda, inklusive inspelningar av telefonsamtal till våra representanter och kontaktcenter såväl som inspelningar av telefonsamtal till dig.

Din kontakt med oss

Mejl, chattmeddelanden, online-möten, kontakthistorik, IP-adress och brev.

Information från sociala media

Information publicerad i sociala media (t.ex. kunders meddelanden från Facebook).

Information från externa källor

För att komplettera och hålla den information som du tillhandahållit oss aktuell hämtar vi in kompletterande information från externa källor, som offentligt tillgänglig information, kommersiellt tillgängliga källor och information från våra samarbetspartners.

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor beroende på din relation med oss.

Direkt från dig eller försäkringstagaren

Exempel: Vi inhämtar uppgifter från dig när du interagerar med oss via våra kommunikationskanaler (t.ex. våra hemsidor, telefon, mejl) och visar intresse för eller köper en försäkring, anmäler en skada eller medverkar i vår reglering av en skada. Vi kan även inhämta uppgifter om dig från en försäkringstagare (t.ex. en arbetsgivare eller hushållsmedlem) om du omfattas av försäkringstagarens försäkring.

Användande av våra tjänster 

Exempel: När vi erbjuder eller tillhandahåller vägassistanstjänster i anslutning till våra samarbeten inom ramen för motorförsäkring eller fordonsgaranti kan vi inhämta uppgifter från vår samarbetspartner.

Besök på våra webbplatser där vi använder nätidentifierare (som cookies)

Läs mer om vår användning av nätidentifierare här: Om cookies 

Exempel: Vi samlar in personliga identifierare (som personnummer) när du beräknar pris på en försäkring, rapporterar en skada eller loggar in på självbetjäningssidor.

Information publicerad på sociala medier

Exempel: Information om ditt yrke som du har publicerat publikt på sociala media, t.ex. LinkedIn.

Direkt från din arbetsgivare, förening eller annan sammanslutning

Exempel: Register över anställda eller medlemmar, alternativt försäkran om anställning eller medlemskap, kan inhämtas för att bekräfta att du har rätt att köpa eller teckna en viss försäkring eller omfattas av viss försäkring köpt eller tecknad av din arbetsgivare, förening eller sammanslutning.

Direkt från bilföretag, tillverkare, generalagenter och finansbolag

Exempel: För att administrera biltillverkarens garantiåtaganden, erbjuda dig märkesanpassade erbjudanden och betalningslösningar.

Direkt från samarbetspartner, vårdgivare, andra försäkringsbolag, polisen och andra myndigheter och institutioner

Exempel: För att utreda och reglera skador kan vi inhämta uppgifter från samarbetspartner, vårdgivare, andra försäkringsbolag, polisen och andra myndigheter och institutioner, för att utreda din och andra parters rätt till ersättning.

Register hos myndigheter, försäkringsgivare och andra externa parter

Exempel: Vi inhämtar uppgifter om den egendom som du innehar från tillgängliga register.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att bedriva och erbjuda bästa möjliga försäkringsverksamhet för dig och våra andra kunder. Här följer olika användningsområden för de personuppgifter vi behandlar.

Försäljning, förmedling och administration av försäkring

Vi behöver behandla personuppgifter för att ingå, förmedla och administrera försäkringsavtal med dig och för att identifiera dina försäkringsbehov, din risk och rätt att köpa eller teckna viss försäkring. Informationen används för att beräkna rätt pris i förhållande till försäkrad risk, fastställa lämpligt försäkringsbelopp och försäkringsomfattning samt till att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning. Vi använder även uppgifterna för administration och för att erbjuda dig tjänster relaterade till dina försäkringar och ditt kundengagemang.

Reglering av skador

Vi använder personuppgifter för att reglera skador och fastställa rättsliga anspråk.

Hantera vår relation med dig

Vi använder personuppgifter för att identifiera dig som kund, att kommunicera med dig och tillhandahålla relevant information till dig.

Hantera vår relation med juridiska personer

Om du företräder en juridisk person som är kund eller som vi har annan kommersiell relation till använder vi personuppgifter för att identifiera dig som företrädare samt för att kommunicera och tillhandahålla relevant information till den juridiska personen.

Marknadsföring

Vi använder personuppgifter för att kunna marknadsföra produkter och tjänster anknutna till vår verksamhet, till exempel genom direktmarknadsföring via e-post, sms eller post. För mer information, vänligen läs avsnittet ”Analys och marknadskommunikation” senare i texten. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att användas i upp till tre år efter att ditt kundförhållande upphört.

Återförsäkring

Vi kan i begränsad omfattning komma att sammanställa och lämna ut uppgifter för att teckna och göra anspråk på återförsäkringsskydd.

Tillhandahållande av tjänster från våra partners

Vi använder dina personuppgifter för att våra samarbetspartners ska kunna erbjuda tjänster som är relaterade till våra försäkringsprodukter.

Utveckling och kvalitét

Vi använder personuppgifter, t.ex. inspelade telefonsamtal, för att dokumentera vad som kommunicerats, utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster, genomföra marknadsundersökningar och andra analyser, inklusive kundnöjdhetsundersökningar.

Utredning och penningtvätt

Vi använder personuppgifter för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering samt för att förebygga, utreda och avvärja bedrägerier, liksom för att analysera och hantera andra kommersiella risker.

Myndighetsrapportering

Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande rätt och att på begäran kunna svara myndigheter när de har rätt att få del av uppgifter enligt lag.

Upprättande av statistik

Vi använder personuppgifter för att ta fram statistiskt underlag för våra riskbedömningar och försäkringsprodukter.

Analys och marknadskommunikation

Vi samlar in och analyserar personuppgifter, såsom ditt surfbeteende eller din plats, för att skicka försäkringsrelaterad kommunikation och andra meddelanden som kan vara användbara för dig. Om du är kund eller potentiell kund hos oss, kan du få försäkringsrelaterad information som vi antar är relevant och användbar för dig. Det kan till exempel handla om telemarketingsamtal, mejl, SMS, målgruppsrelaterad annonsering, traditionella pappersutskick eller produktrekommendationer på våra webbplatser. Samtidigt försöker vi undvika att skicka eller visa irrelevant information. Vi säljer aldrig personupplysningar till tredje part.

Vi samlar in statistik på övergripande nivå, antingen genom enbart webbdata eller genom att kombinera webbdata med annan information vi har om dig, för att bättre förstå hur våra digitala tjänster fungerar och presterar. När vi sammanställer statistik på övergripande nivå, görs det på ett sådant sätt att individer inte kan identifieras.

Bättre kundupplevelse

Vi analyserar också surfbeteende för att kunna utveckla våra tjänster och erbjuda dig ännu bättre upplevelser. Ett sådant exempel är att anpassa och förbättra innehållet på webbsidorna, baserat på hur besökare använder våra inloggade tjänster i kombination med annan information vi har om användarna.

Som en del av vårt kvalitetsarbete samt för proaktiv kundservice, kan vi kontakta dig antingen via mejl eller telefon, när du har räknat pris på försäkring i vår webbshop utan att fullfölja köpet.

Kontaktkanalen beror på den kontaktinformation du tidigare har gett oss. Vi gör detta för att försäkra oss om att vi ger dig en smidig kundupplevelse samt för att se till att du är rätt försäkrad. Du har alltid rätt att motsätta dig sådan kontakt. Vi kan också använda kontaktinformation från andra källor, såsom publika register för att ringa dig – även om du inte har angett dina kontaktuppgifter i webbshopen.

Om du har bett om att inte bli kontaktad för marknadsföring i publika register så respekteras det. Läs om rätten att motsätta sig direktmarknadsföring under rubriken ”Automatiserade beslut och profilering”.

Personliserad upplevelse

När vi använder persondata för att personalisera din upplevelse, för analys eller för att förutspå förväntat beteende, så kallas detta profilering. Om du inte vill att vi ska använda personuppgifter eller att vi ska göra profilering för direktmarknadsföring, så meddela oss det genom att ändra dina cookie-inställningar. Du kommer fortfarande att få information relaterad till dina försäkringar eftersom vi är förpliktigade att tillhandahålla dig detta.

Vi använder berättigat intresse för att kunna inhämta statistik för analys och aktiviteter som medger att vi kan vara säkra på att våra kunder samt potentiella kunder är rätt försäkrade. När vi gör avancerad analys och målgruppsrelaterad annonsering genom att kombinera webbdata med annan information vi har om dig, så gör vi det baserat på det samtycke till cookies för avancerad analys som du har givit.

Hur påverkar samtycke till cookies för avancerad analys och målgruppsrelaterad annonsering din användarupplevelse?

När du som användare kommer till vår webbplats, kan vi visa dig ett meddelande där du kan ge samtycke till avancerad analys och målgruppsrelaterad annonsering. För mer information om detta samtycke, läs vår cookiepolicy: Om cookies.

Detta kapitel beskriver vad som händer när du samtycker till avancerad analys och målgruppsrelaterad annonsering.

Vi kan då komma att kombinera data om ditt surfbeteende med annan information som vi har om dig, för att göra analyser av individuella personers beteenden och intressen. Vi kan också personalisera innehållet i de kanaler där vi kommunicerar med dig, baserat på den information vi har om dig. Vi kan till exempel komma att koppla anonym webbdata till data från inloggade tjänster (som Mina sidor). Dessa kopplingar är baserade på möjligheten att koppla en webbläsare till en person med annan information som du har gett oss och kan genomföras vid varje besök där en koppling är tillgänglig.

Information som du har gett oss vid användandet av olika enheter som en dator eller mobiltelefon möjliggör även en koppling mellan enheter och din användarprofil. Om vi till exempel ser att du har köpt en försäkring genom att ringa in till vår kundtjänst kan vi använda informationen till att avstå från att visa annonser för dig online för sådan försäkring. Vi kan också knyta samman information om dig med information som vi får från tredjeparts annonsörer, exempelvis genom att matcha mejladresser för att kunna visa mer relevanta annonser.

När vi behandlar information använder vi oss så långt som möjligt av anonymisering eller pseudonymisering så att individuella personer inte kan bli identifierade enbart baserat på den lagrade informationen. För mer information, vänligen läs under rubriken ”Informationssäkerhet och gallring".

Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling

Beroende på syftet och informationens natur behandlas dina personuppgifter med stöd av en eller flera av följande lagliga grunder:

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Till exempel information om försäkringstagaren, andra försäkrade, den försäkrade egendomen och risken relaterad till försäkringen samt uppgifter som är nödvändiga för att fastställa rätt till försäkringsersättning.
  • Du kan ha gett oss ditt samtycke till att dina personuppgifter får behandlas för vissa ändamål, t.ex. för att ta ställning till en ansökan om sjuk-, olycksfalls-, liv- eller sjukvårdsförsäkring eller samtycke till avancerad analys och målgruppsrelaterad annonsering. Du har i sådant fall när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket kommer dock inte att påverka lagligheten av behandlingen som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas. Observera att en återkallelse av samtycke kan påverka rätten till försäkring eller ersättning.
  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intressen under förutsättning att din integritet är tillräckligt skyddad. Denna grund är tillämplig på behandling i syfte att motverka bedrägerier, för direktmarknadsföring, för att underhålla och utveckla säkerheten i våra IT-system eller då det är nödvändigt för samarbetet med våra samarbetspartners.
  • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för en annan fysisk person, till exempel när vi lämnar information till sjukhus för att de kunna hjälpa dig vid reseskada.
  • Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Till exempel för att fastställa någons rätt att teckna viss försäkring eller fastställa rätt till försäkringsersättning.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som åligger oss. Vi är till exempel skyldiga att tillhandahålla information om en trafikförsäkring till Trafikförsäkringsföreningen och att lämna uppgifter till Skatteverket om utbetald ersättning i vissa fall.

Automatiserade beslut och profilering

Automatiserade beslut innebär att vi i vissa fall fattar beslut utan någon manuell påverkan. Det kan till exempel röra sig om automatisk prissättning i våra säljsystem baserad på den information som tillförts systemet eller automatisk utbetalning av skadeersättning baserad på den information som tillhandahållits. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder bättre och effektivare service. Vi informerar dig innan helt automatiserade beslut tillämpas om dessa påverkar dig i betydande grad.

Skadereglering

Vi använder automatiserade beslut som del i vår skadereglering via internet. De automatiserade besluten baseras på den information som tillhandahålls och bedöms sedan i enlighet med vad som anges i försäkringsvillkoren, för att till exempel automatiskt beräkna skadeersättningens storlek. Du har alltid rätt att kontakta oss om du inte är nöjd med ett sådant automatiserat beslut.

Säljprocessen

Vi använder automatiserade beslut som del i vår säljprocess bland annat via vår webbplats. Automatiserade beslut baseras på den information som tillhandahållits oss och våra system beräknar sedan priset för försäkringen baserat på exempelvis uppgifter som fordonsuppgifter, skadehistorik, ålder och geografisk plats. Automatisk premieberäkning förekommer för de flesta av våra försäkringar som avser privatpersoner.

Vi kan också efter att du lämnat samtycke till det komma att använda oss av automatiserade beslut vid ansökan om sjuk-, olycksfalls-, liv- eller sjukvårdsförsäkring där även uppgifter om hälsa behandlas. Du har alltid rätt att kontakta oss om du inte är nöjd med ett sådant automatiserat beslut.

Direktmarknadsföring

Inom marknadsföring använder vi profilering för att ge dig den information som vi tror är mest relevant för dig och för att undvika att du får oönskad information. Du har rätt att motsätta dig profilering som hänför sig till direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Om du inte är kund hos oss och önskar att vi inte kontaktar dig per telefon kan du anmäla detta i NIX-registret. Du kan även motsätta dig direktmarknadsföring genom att kontakta vår kundtjänst.

Informationssäkerhet och gallring

Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som kan föranledas enligt gällande rätt, till exempel tillämpliga preskriptionstider och krav enligt försäkringsrörelse-, bokförings- eller redovisningslagen. Detta innebära att vi har ett behov av att bevara personuppgifter även efter det att ett kundförhållande eller försäkringsavtal avslutats så länge rättsliga anspråk kan göras gällande.

För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att användas i upp till tre år efter att ditt kundförhållande upphört. Du har rätt att inkomma med en begäran om att dina uppgifter raderas och vi kommer då att pröva din begäran i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, fysiska, legala och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din integritet och som uppfyller vid var tid nödvändiga krav enligt gällande rätt. Till exempel genom anonymisering eller pseudonymisering av lagrad personlig identifierbar information, såsom personnummer och registreringsnummer, så att enskilda individer inte kan identifieras enbart på den lagrade informationen när det krävs ur ett säkerhetsperspektiv. För det fall vi anlitar någon annan part utanför If för behandling av personuppgifter som vi ansvarar för utförs det alltid med omsorg och med krav på att Dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden uppfylls.

Hur vi delar personuppgifter med andra

Som försäkringsbolag tillämpar vi sekretess avseende våra kunder och deras information. I vissa fall kan vi dock överföra personuppgifter till andra parter men endast när det finns ett lagligt stöd för sådan överföring eller att berörda individer samtyckt till detta. Behandling av personuppgifter som sker genom våra personuppgiftsbiträden utgör inte en sådan överföring utan anses ske inom ramen för vår kontroll.

Beroende på försäkringsprodukt och personuppgifternas natur kan dina personuppgifter komma att överföras till eller behandlas av:

Banker och finansbolag för betalningsadministration, fordonsinformation samt information till anmälda innehavare av säkerhetsrätter i försäkrad egendom;

Försäkringsförmedlare och ombud som har förmedlat försäkringen; uppgifterna delas i den utsträckning det är nödvändigt för att för att fullgöra avtalet eller vidta åtgärder inför tecknande av försäkring. Uppgifter – men inte uppgifter om hälsa – kan även i annat fall komma att delas med försäkringsförmedlare om det finns ett berättigat intresse med hänsyn till försäkringsförmedlarens uppdrag;

Partners inom reparation och skadebesiktning såsom bilverkstäder, byggnadsentreprenörer och veterinärkliniker – information om försäkringens innehåll och omfattning samt kontaktuppgifter kan delas om det är nödvändigt för att besiktiga eller åtgärda en skada;

Trafikförsäkringsföreningen – vi är förpliktigade enligt lag att meddela Trafikförsäkringsföreningen om tecknade trafikförsäkringar samt trafikskador. Vi kan även överföra uppgifter för återkrav vid parkeringsskada. Behandlingen av personuppgifter hos Trafikförsäkringsföreningen sker för skadereglerings-, regress-, bokförings- och statistikändamål. För närmare information om hur Trafikförsäkringsföreningen behandlar dina personuppgifter se www.tff.se;

Bilföretag, tillverkare och generalagenter – vi tillhandahåller teknisk skadeinformation för att utveckla trafik- och fordonssäkerhet;

Vårdgivare – i händelse av anspråk inom ramen för sjukvårds-, person-, sjuk- och olycksfallsförsäkring kan vi komma att dela dina uppgifter med dina vårdgivare;

Andra försäkringsbolag – vi tillhandahåller skadeinformation till andra försäkringsbolag när det är nödvändigt för att kunna reglera, utreda eller förhindra en skada eller för att teckna och göra anspråk på återförsäkringsskydd;

Myndigheter och nämnder – vi tillhandahåller uppgifter till myndigheter och nämnder när vi är skyldiga att tillhandahålla informationen för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att tillvarata våra intressen i ett rättsligt förfaranden;

Tjänsteleverantörer – vi kan även komma att dela dina uppgifter med andra tjänsteleverantörer inom ramen för t.ex. vår skadereglering och vårt skadeförebyggande arbete för att erbjuda dig ytterligare tjänster;

IT-leverantörer – vi använder leverantörer för drift, underhåll och utveckling av våra IT-miljöer och andra IT-tjänster.

GSR – använder oss också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.
Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

Larmtjänst AB i syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall kan uppgifter komma att lämnas för behandling till Larmtjänst AB (Larmtjänst). Uppgifterna gäller stöldanmält samt eftersökt gods och behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen. För närmare information om Larmtjänst och behandling av personuppgifter se www.larmtjanst.se.

Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24 158, 104 51 Stockholm
www.larmtjanst.se

Överföring av dina uppgifter utanför EES

Dina personuppgifter lagras inom den Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). På grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen kan vi i begränsad omfattning komma att överföra eller tillåta åtkomst av uppgifter utanför EU/EES.

Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder från ett land utanför EU/EES, till exempel beträffande molntjänstleverantörer med verksamhet i USA. All sådan överföring sker med tillämpning av dataskyddsförordningen bestämmelser och med vårt säkerställande av din integritet.

Rättigheter och din tillgång till dina uppgifter

Vi vill hantera personuppgifter på ett lagligt, transparent och öppet sätt i förhållande till dig och se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade.

Du kan få tillgång till viss information genom att logga in på Mina sidor och om du önskar annan information kan du kontakta oss med dina specifika frågor.

Om du vill få tillgång till dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (ett s.k. registerutdrag), ber vi dig att fylla i ansökan om registerutdrag (PDF) och skicka ansökan till oss på mejl till registerutdrag@if.se eller per post till If Skadeförsäkring AB (publ), Registerutdrag, 106 80 Stockholm.

Om du inte är intresserad av ett registerutdrag, utan bara vill få information i en skada som du har anmält till oss i egenskap av försäkringstagare eller försäkrad, ber vi dig mejla supportclaims.privat@if.se direkt. 

Om du önskar få tillgång till inspelningar av telefonsamtal som vi har haft med dig ber vi dig fylla i ansökan om tillgång till inspelat/inspelade samtal (PDF) och skicka ansökan till oss på mejl till registerutdrag@if.se eller per post till If Skadeförsäkring AB (publ), Registerutdrag, 106 80 Stockholm.

Personuppgiftsansvarig är If Skadeförsäkring AB (publ), 106 80 Stockholm.

Vi säkerställer alltid din identitet innan du får tillgång till din information och din information kan därför komma att skickas med rekommenderat brev.

Du har rätt att begära rättelse av eller radering av sådan information som du anser vara felaktig och du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte föreligger en laglig grund för vår hantering. Försäkringsbolag har som huvudregel behov att spara försäkringsrelaterad information under lång tid för att uppfylla det syfte för varför de behandlas och den längre tid som kan föranledas enligt gällande rätt, till exempel tillämpliga preskriptionstider och krav enligt försäkringsrörelse, penningtvätts-, bokförings- eller redovisningslagen. Du kan även under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Vänligen observera att din information kan vara undantagen från rätten till radering enligt gällande rätt, till exempel när dina uppgifter måste sparas till följd av tillämpliga preskriptionstider eller enligt krav i försäkringsrörelse-, bokförings- eller redovisningslagen. På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss överföras av oss direkt till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad.

Vem kan du kontakta

If har en namngiven person utsedd till dataskyddsombud. Du kan kontakta Ifs dataskyddsombud och hennes team via mejl: DPO@if.se

Om din fråga avser registerutdrag eller en specifik skada, vänligen läs vidare ovan under ”Rättigheter och din tillgång till dina uppgifter”.

If Skadeförsäkring AB, organisationsnummer 516401-8102, är personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter. Du kan skriva till oss på adress:

If Skadeförsäkring AB
106 80 Stockholm
Sverige

If står under tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och du har rätt att vända dig direkt till dem med klagomål, men vi uppmuntrar dig att i första hand kontakta oss för att hantera dina klagomål.​

Denna information upprättades 26 februari 2018 och uppdaterades senast 21 februari 2023.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring oss eller skriv ett meddelande så hjälper vi dig.

Vill du bli uppringd?

Fyll i ditt namn
Ange ditt telefonnummer