Hämtar information

Vårt integritetsmeddelande och dina personuppgifter

Du anförtror oss med mycket information när du köper eller använder våra försäkringar, eller på annat sätt interagerar med oss.

Vi tar detta ansvar på största allvar och hanterar dina personuppgifter med sekretess och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter.

Detta integritetsmeddelande gäller all behandling av dina personuppgifter, inklusive information som du eller annan besökare tillhandahåller på våra webbplatser, i appar, eller genom användning av Ifs digitala tjänster (t.ex. Mina Sidor Privat, Mina Sidor Företag, If Login, Volvia etc.), samt information som du, eller någon annan lämnar till oss avseende dig, oavsett om du är vår nuvarande- eller potentiella kund, anställd eller samarbetspartner etc.

Hantering av personuppgifter

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

If Skadeförsäkring AB (publ), organisationsnummer 516401-8102, adress: 106 80 Stockholm, Sverige; även verksam genom sina filialer i Norge, Finland, Danmark, Estland och Lettland (”If”, ”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter med koppling till skadeförsäkring.

If Livförsäkring AB organisationsnummer 516406-0252, adress: 106 80 Stockholm, Sverige är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter med koppling till livförsäkring.

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud i enlighet med kontaktuppgifterna som anges i avsnittet ”Din kontakt”.

Dina rättigheter och hur du utövar dem

Du hittar mer information om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Rätt att bli informerad

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör detta genom detta integritetsmeddelande och genom att svara på dina frågor. 

Rätt att få personuppgifter raderade ("rätt att bli bortglömd")

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller tas bort från våra system och register. Denna rätt gäller till exempel personuppgifter i följande situationer:

 1. När vi innehar personuppgifter som vi inte längre behöver för det ändamål vi samlade in dem för, t.ex. när du har sagt upp din försäkring och det inte finns någon rätt till ersättning enligt försäkringen (preskriptionstid har inträffat).
 2. Du återkallar ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter, t.ex. du har tidigare samtyckt till direktmarknadsföring via e-post eller sms och därefter återkallat ditt samtycke.
 3. Vi förlitar oss på berättigat intresse för vår behandling av dina personuppgifter och du anser att vårt intresse inte väger tyngre än dina intressen och rättigheter, t.ex. i de fall vi bedriver marknadsföringsaktiviteter gentemot dig.
 4. Du anser att vi har använt dina personuppgifter på ett sätt som inte är i enlighet med gällande lagstiftning, t.ex.vi har lagrat dina personuppgifter längre än nödvändigt.
 5. Du anser att vi har en rättslig skyldighet att radera dina personuppgifter, t.ex. i de fall där det finns tidsgränser för hur länge information kan lagras enligt lokal lagstiftning.
 6. Du anser att ingen annan juridisk motivering stödjer vår fortsatta användning av dina personuppgifter.


Vänligen notera att denna rätt endast gäller under vissa omständigheter och inte när vi som försäkringsbolag exempelvis är skyldiga att spara information om din försäkring inklusive dina personuppgifter under en bestämd tidsperiod som följer av gällande försäkrings- och bokföringslagstiftning.

Det kan även finnas andra situationer där vi inte kan radera dina personuppgifter, till exempel när personuppgifterna fortfarande är nödvändiga för att uppfylla det ändamål för vilket uppgifterna samlades in för, eller när vårt intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att få dem raderade.

Tänk därför på att en stor del av din information kan undantas från denna rättighet. I sådana fall kommer vi givetvis att sluta behandla dina personuppgifter för alla andra ändamål än för det ändamål som vi måste spara personuppgifterna för.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss att korrigera, anonymisera eller radera personuppgifter som vi har om dig där de är felaktiga, vilseledande eller ofullständiga. Du har också rätt att komplettera med ytterligare information om något relevant saknas.

Rätt till tillgång (rätten att få ett "registerutdrag")

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig, information om hur vi använder personuppgifterna och syftet med användningen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit till oss i ett format som gör det möjligt för dig att överföra dessa uppgifter till ett annat företag eller organisation.

På din begäran kan även en kopia av personuppgifterna överföras direkt till det andra företaget eller organisationen, om det är tekniskt möjligt.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Denna rätt gäller till exempel i följande situationer när du anser att:

 1. de personuppgifter som vi har om dig är felaktiga och du har begärt att vi ska korrigera uppgifterna
 2. behandlingen anses vara olaglig
 3. vi inte behöver dina personuppgifter för det specifika syfte för vilket de samlades in för, eller
 4. du har invänt mot att vi behandlar dina personuppgifter (enligt nedan rättighet) och invändningen är under behandling för bedömning om våra intressen väger tyngre än dina.


Du har också rätt att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter medan vi bedömer din begäran.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Till exempel när vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, eller när vi i någon annan situation åberopar legitimt intresse som rättslig grund för vår behandling. Om du invänder mot en sådan behandling kommer vi endast att fortsätta att behandla dina personuppgifter om vi anser att våra intressen väger tyngre än dina.

Vänligen notera att denna rätt endast gäller under vissa omständigheter och inte när vi som försäkringsbolag exempelvis är skyldiga att spara information om din försäkring inklusive dina personuppgifter under en bestämd tidsperiod som följer av gällande försäkrings- och bokföringslagstiftning.

Det kan även finnas andra situationer där vi inte kan radera dina personuppgifter, till exempel när personuppgifterna fortfarande är nödvändiga för att uppfylla det ändamål för vilket uppgifterna samlades in för eller när vårt intresse av att behandla personuppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att få dem raderade etc. Tänk därför på att en stor del av din information kan undantas från denna rättighet. I sådana fall kommer vi givetvis att sluta behandla dina personuppgifter för alla andra ändamål.

Rätt att välja bort direktmarknadsföring

Du har alltid rätt att när som helst invända mot vår användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (även om vi utför profilering i samband med direktmarknadsföring).

När du meddelar oss att du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring från oss kommer vi att stänga av marknadsföringen för dig och sluta skicka den till dig.

Rätt att invända mot ett automatiserat beslut som väsentligen påverkar dig

Du kan alltid invända mot de automatiserade beslut som vi fattar om dig om beslutet har rättsliga konsekvenser för dig, eller om det väsentligen påverkar dig på ett betydande sätt.

Se avsnittet "Hur vi använder dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande" för kontaktuppgifter och för ytterligare information om hur vi använder oss av automatiserade beslut.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Om vi har förlitat oss på ditt samtycke eller ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter har du alltid rätt att när som helst återkalla detta samtycke (observera att ett sådant återkallande inte påverkar behandlingen av de personuppgifter som behandlats före återkallandet).

När du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för de ändamål som omfattandes av samtycket. Vänligen notera att ett sådant återkallande kan påverka giltigheten av ditt försäkringsskydd och dina möjligheter att använda våra tjänster.

Rätt att klaga till relevant dataskyddsmyndighet

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med dataskyddslagstiftningen kan du lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Vi står under tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och du har alltid rätt att kontakta IMY eller din nationella motsvarande dataskyddsmyndighet direkt med ditt klagomål, men vi uppmanar dig att i första hand kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan under "Din kontakt".

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka personuppgifter som vi samlar in varierar beroende på varje enskild relation och/eller försäkringsprodukt.

Olika typer av personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av oss beroende på om du är en försäkringstagare eller en skadelidande, jämfört med om du omfattas av en försäkring som tecknats av en annan försäkringstagare (t.ex. om du är försäkrad under en företagsförsäkring som tecknats av din arbetsgivare).

På samma sätt kommer vi att behandla olika personuppgifter om dig beroende på om du är en försäkringsmäklare eller utsedd företrädare för ett bolag, en webbplatsbesökare, ett vittne, en samarbetspartner, en anställd eller en arbetssökande.

Vi kan också erhålla personuppgifter från officiella register som Statens personadressregister ("SPAR"), Vägtrafikregistret ("VTR"), Lantmäteriet och Fastighetsregistret samt från våra samarbetspartners eller andra företag som marknadsför och tillhandahåller informationstjänster (Dun & Bradstreet).

Personuppgifterna innehåller ofta information om:

 • hur vi kan kontakta dig
 • identifiering
 • information om din försäkring eller en skada (kan innehålla medicinsk- samt hälsoinformation)
 • finansiell information eller annan information som är relevant för din riskbedömning
 • marknadsföringspreferenser
 • din användning av Ifs digitala tjänster.


Här hittar du olika informationskategorier och exempel på information för att hjälpa dig att förstå vilken typ av personuppgifter vi kan komma att samla in. (Vi samlar mycket sällan in all information, det är bara exempel).

Vilka personuppgifter samlar vi in? (PDF)

Vilka personuppgifter används i vilket syfte?

Vi använder personuppgifter i nästan allt vi gör då de är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vår affärsverksamhet och erbjuda dig den bästa möjliga kundservicen.

De syften för vilka vi använder dina personuppgifter för, kommer att skilja sig åt beroende på vår relation till dig, inklusive vilken typ av kommunikation som förekommer mellan oss och vilka tjänster som vi tillhandahåller till dig. De huvudsakliga syftena för vilka vi använder dina personuppgifter är:

A. Kommunicera med dig och andra personer (marknadsföringssyfte se H nedan).

B. Göra bedömningar och fatta beslut (automatiserade och icke-automatiserade, inklusive profilering) om: (i) tillhandahållande av- och villkor för försäkring (inklusive riskbedömning s.k. underwriting) och (ii) skadereglering. För detta ändamål spelar vi in samtal till och från oss för att dokumentera vad som har kommunicerats. Ibland uppstår oklarheter om vad som har kommunicerats under ett samtal, till exempel vad som har sagts i samtal i ett skadeärende eller i samband med köp av försäkring. Vi kan i så fall behöva lyssna på samtalet för att reda ut vad som har kommunicerats

C. Tillhandahålla försäkrings-, skade- och assistanstjänster och andra produkter och tjänster som tillhandahålls av oss själva eller via partners, inklusive verkstads- och bärgningstjänster, medicinsk assistans, skadebedömning, administration, reglering och tvistlösning.

D. Administrera din premie och andra betalningar.

E. Förbättra kvaliteten på våra försäkringsprodukter och tjänster, t.ex. tillhandahålla vidareutbildning till vår personal. Ett exempel på detta är att vi i kvalitets- och utbildningssyfte spelar in samtal till och från oss i syfte att utveckla och säkra kvaliteten på vår verksamhet och för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som uppställs i lag och annan författning t.ex när en ledare hos oss lyssnar på en medarbetares samtal för att ge råd om hur kundservicen kan förbättras. Vi kan även komma att tillhandahålla vidareutbildning för vår personal via medlyssning på in- och utgående samtal.

F. Förebygga, upptäcka och utreda brott, inklusive bedrägerier och penningtvätt, samt analysera och hantera andra kommersiella risker.

G. Utföra studier och dataanalyser, inklusive statistik och analys av vår kundbas och andra personer vars personuppgifter vi samlar in, genomföra marknadsundersökningar, inklusive kundnöjdhetsundersökningar, och bedöma de risker som vår verksamhet står inför, i enlighet med tillämplig lag (efter lämnat samtycke där så krävs).

H. Tillhandahålla marknadsföring och en personlig användarupplevelse; (i) tillhandahålla marknadsföringsinformation i enlighet med de önskemål som du har meddelat oss eller våra partners om (marknadsföringsinformation kan också omfatta produkter och tjänster som erbjuds av våra partners i enlighet med dina uttalade önskemål).

Vi kan utföra marknadsföringsaktiviteter i enlighet med dina önskemål genom att använda mejl, SMS och andra textmeddelanden, post eller telefon, (ii) profilerad användarupplevelse, när du använder Ifs digitala tjänster eller besöker tredje parts webbplatser eller sociala medier, genom att presentera information och annonser som är anpassade till dig, identifiera dig för en If-anställd till vilken du kan skicka meddelanden till via Ifs digitala tjänster, och underlätta delning på sociala medier. Du kan hitta mer information i avsnittet om marknadsföring.

I. Hantera vår affärsverksamhet och IT-säkerhet och infrastruktur i enlighet med våra interna riktlinjer och rutiner, inklusive de som rör ekonomi och redovisning, fakturering och inkasso, drift av IT-system, spårning av fel i kundservicekanalen (inkl. beteendedata online, för att se till att våra system och tjänster fungerar som förväntat och planerat), data- och webbhotell, dataanalys, kontinuitet i verksamheten, hantering av register, dokument- och utskriftshantering samt integritets- och säkerhetsfrågor i samband med tjänsterna (t.ex. internrevisioner, upprättande av incidentregister, visselblåsning).

J. Hantera klagomål, feedback och frågeställningar samt hantera förfrågningar om tillgång till- eller rättelse av personuppgifter eller utövande av andra rättigheter avseende personuppgifter.

K. Följa tillämpliga lagar och regelverk (inklusive lagar och förordningar utanför ditt hemland), t.ex. lagar och förordningar om försäkringsverksamhet, bekämpning av penningtvätt, sanktioner och antiterrorism, följa rättsliga förfaranden och domstolsbeslut samt svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter (inklusive sådana utanför ditt hemland).

L. Fastställa, upprätthålla och försvara våra lagstadgade rättigheter för att skydda vår affärsverksamhet och våra koncernföretag eller samarbetspartners, och säkra våra rättigheter, vår integritet, säkerhet eller egendom; liksom våra koncernföretags eller samarbetspartners, dina, eller andra individers eller tredje parters rättigheter; att upprätthålla våra försäkringsvillkor; och att vidta nödvändiga åtgärder och begränsa vår skada.

M. Återförsäkring, vi återförsäkrar de flesta av våra risker och kan i begränsat antal fall dela dina personuppgifter med återförsäkraren för att återförsäkra dessa risker eller för att lämna in en skadeanmälan till återförsäkraren.

I pdf ser du en sammanställning av de typer av personuppgifter som kan komma att användas i samband med varje huvudsyfte som beskrivs ovan. Personuppgifterna kommer endast att behandlas för dessa ändamål när det är tillåtet enligt tillämplig lag.

Vilka personuppgifter som används i vilket syfte (PDF)

Rättslig grund för att använda dina personuppgifter

De rättsliga grunder som vi stöder oss på när vi använder dina personuppgifter är beroende på vilken typ av användning det är fråga om, och för vilket syfte den specifika användningen sker.

Du är aldrig skyldig att lämna ut personuppgifter till oss. Var dock uppmärksam på att i de fall där behandlingen grundar sig på fullgörandet av ett avtal, kan vi komma att behöva dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter. Om du inte lämnar dina personuppgifter finns det därför en risk för att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig.

Vanligtvis kan vi behöva personuppgifter från dig i följande situationer:

 • För att upprätta, ingå eller fullgöra ett försäkringsavtal. Personuppgiftsbehandling som grundar sig på denna grund sker exempelvis när vi behandlar information om den försäkrade personen eller egendomen, riskrelaterad information som tillhandahålls innan försäkringsavtal ingås samt information som tillhandahålls under skaderegleringsprocessen.
 • För att tillgodose våra eller en tredje parts berättigade intressen, dvs. en intresseavvägning. Vid en intresseavvägning har vi identifierat att vi har ett legitimt intresse för att utföra en personuppgiftsbehandling, att denna behandling är nödvändig för att uppnå detta intresse och att vårt intresse väger tyngre än din rätt av att inte få dina personuppgifter behandlade. Personuppgiftsbehandling som grundar sig på denna grund sker när vi behandlar dina personuppgifter för att exempelvis förhindra bedrägerier eller för att skicka marknadsföring till dig som kund, kundnöjdhetsundersökningar eller för att upprätthålla säkerheten i våra IT-system; eller när det är nödvändigt för att tillhandahålla dig tjänster som rör din försäkring (av oss eller våra partners).
 • För att skydda dina eller någon annan persons grundläggande intressen. Personuppgiftsbehandling som grundar sig på denna grund sker när vi behandlar dina personuppgifter för att exempelvis utbyta information med sjukhus för att tillse att du får den vård som du behöver under din reseförsäkring.
 • För att uppfylla en lagstadgad skyldighet som vi är skyldiga att uppfylla. Personuppgiftsbehandling som grundar sig på denna grund sker när vi behandlar dina personuppgifter för att exempelvis lämna uppgifter om din trafikförsäkring till TFF (Trafikförsäkringsföreningen);
 • När du som individ har givit oss ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter t.ex. när det gäller hälsouppgifter, eller när du har gett ditt samtycke till avancerad dataanalys och personanpassad reklam (s.k.”Targeting”).


I pdf beskrivs de viktigaste rättsliga grunderna som vi stöder oss på för att använda dina personuppgifter för de syften som aktualiseras hos oss.

Rättslig grund för att använda dina personuppgifter (PDF)

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att (i) uppfylla de syften för vilka de samlades in för, (ii) uppfylla vårt åtagande gentemot dig enligt ditt försäkringsavtal eller vidta åtgärder innan du ingår ett sådant avtal, eller för att (iii) uppfylla våra lagstadgade och regulatoriska skyldigheter och krav. Lagringstiden för dina personuppgifter är bland annat beroende på vilken lagstiftning som gäller för den särskilda typen av skada, bokföringsrättsliga krav och andra faktorer.

Onödiga eller irrelevanta personuppgifter raderas eller anonymiseras. Den anonymiserade informationen kan användas för statistiska- eller andra legitima affärsändamål. Eftersom denna information inte längre kan associeras med dig och därför inte längre utgör personuppgifter, förbehåller vi oss rätten att behålla och använda denna anonyma information.

Hur de insamlade personuppgifterna kommer att sparas framgår i pdf.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter (PDF)

Hur vi använder dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande

Försäljning av försäkringar

När vi använder ett automatiserat beslutsfattande i våra försäljningsprocesser innebär det att din försäkringspremie beräknas och beslutas av en algoritm och att vårt system automatiskt informerar dig om den försäkringspremie som vi erbjuder dig.

Det automatiserade beslutet baseras på information om dig (t.ex. din ålder, var du bor, dina tidigare försäkringar och skadeärenden hos If, ditt hushåll eller dina finansiella uppgifter) och det objekt du vill försäkra (t.ex. fordons- eller byggnadsinformation från officiella register, telematikdata, information från fordonstillverkare eller verkstad). Dessa uppgifter påverkar din skaderisk.

Din information analyseras statistiskt tillsammans med alla våra kunders skaderisk och resultatet av algoritmen visar om din framtida skaderisk är högre eller lägre i relation till övriga kunders skaderisk. Din försäkringspremie fastställs som ett resultat av detta automatiserade beslutsfattande och baseras på all information tillsammans.

Ett automatiserat beslutsfattande kan användas för att avgöra vilket försäkringsskydd vi erbjuder dig, samt även begränsa omfattningen av försäkringen som erbjuds dig i våra digitala försäljningskanaler, baserat på din fordons- eller byggnadsinformation och dina tidigare försäkringar och skador hos If.

Om du inte vill att vi ska fatta ett automatiserat beslut eller om du inte är nöjd med beslutet, kan du alltid kontakta oss och få hjälp av en säljare eller be oss om att ompröva beslutet.

Skadereglering

Som en del av Ifs digitala tjänster använder vi oss av ett automatiserat beslutsfattande i vår skaderegleringsprocess. Automatiserade beslut baseras på den information som du lämnar till oss (inklusive fotografier) och/eller som erhålls från andra källor (t.ex. information från verkstäder). Beroende på försäkringstyp kan olika externa informationskällor användas, exempelvis beräknat marknadsvärde för ett stulet föremål eller kostnadsberäkning från fordonstillverkare och/eller verkstäder, som används för att automatiskt beräkna rätt ersättningsbelopp. För att beräkna och bedöma ett skaderegleringsbeslut använder vi algoritmer som resulterar i ett beslut om att helt eller delvis ersätta, eller till och med avslå ditt krav.

Om du inte vill att vi ska fatta ett automatiserat beslut eller om du inte är nöjd med beslutet, kan du alltid kontakta oss och få hjälp av en skadereglerare eller be oss att granska beslutet.

Dataanalys och marknadskommunikation

Introduktion

Vi kan komma att samla in och analysera dina personuppgifter (t.ex. uppgifter som har samlats in när du interagerat med oss på vår webbplats eller genom Ifs digitala tjänster) för att tillhandahålla dig försäkringsrelaterad kommunikation, skräddarsydd marknadsföring och kundanpassat innehåll i Ifs digitala tjänster, i andra digitala medier, samt för att utföra analyser av data i vår verksamhet.

För att kunna tillhandahålla denna typ av kommunikation, marknadsföring eller utföra ovan nämnda analyser använder vi oss av ”profilering”. Profilering innebär att vi försöker förstå och förutse ditt beteende och dina intressen baserat på olika uppgifter som vi har om dig. Vid marknadsföring använder vi oss av olika målgrupper (target grupper) för att skicka kommunikation som vi tror är mest relevant för dig och undviker därmed att skicka, eller visa irrelevant kommunikation eller reklam. Du har alltid rätten att invända mot sådan direktmarknadsföring. Här kan du ändra dina cookieinställningar.

Som ett resultat av detta kan vi komma att:

 • Skicka dig skräddarsydd elektronisk direktmarknadsföring (om du lämnat samtycke till detta).
 • Kundanpassat innehåll i Ifs digitala tjänster, webbplatser och mejl.
 • Tillhandahålla relevanta annonser på sociala- eller andra online medier eller internet.
 • Förbättra våra tjänster genom dataanalyser.


Varifrån får vi uppgifterna?

Vi använder uppgifter om dig som vi erhåller från olika typer av källor (för mer information se avsnittet "Vilka personuppgifter samlar vi in?") samt uppgifter som har samlats in när du har interagerat med oss på vår webbplats eller genom din användning av Ifs digitala tjänster.

Denna information samlas in med hjälp av cookies och andra online-identifierare, självklart alltid i linje med dina cookieval och vår information om användning av cookies. Vi kan också komma att erhålla uppgifter från någon av våra partners eller en organisation som vi har ett samarbete med så att vi kan kontakta dig och erbjuda dig en försäkring.

För mer information, se avsnittet Rättslig grund, punkterna 5 och 6.

Marknadsföringskanaler och ändamål


3.1. Elektronisk marknadsföring och direktmarknadsföring

För att säkerställa att du är korrekt försäkrad, att du får den bästa kundservicen och för att kunna erbjuda dig våra försäkringsprodukter kan vi komma att kontakta dig via olika kommunikationskanaler, t.ex. via telefon, sms eller mejl (alltid med förbehåll för samtycke där det behövs).

Vi baserar vår marknadskommunikation på olika faktorer, såsom exempelvis uppgifter som du har lämnat till oss när du köpte din försäkring, eller uppgifter som vi har om dig från andra källor. Detta kan vara officiella register där uppgifterna får användas för dessa specifika ändamål. Vi kan också komma att kontakta dig baserat på vad du visat intresse för på vår webbplats eller i Ifs digitala tjänster, eller baserat på uppgifter från våra samarbetspartners.

Även om vi har tillgång till känslig information om dig såsom exempelvis att du är gravid eller en uppgift om din hälsa, använder vi dem aldrig i marknadsföringssyfte (om du inte uttryckligen har begärt det antingen direkt från oss eller via våra samarbetspartners). Vi använder heller aldrig någon annan typ av känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om religiös, politisk eller sexuell läggning i vår marknadsföring.

Om du har angett i ett officiellt register (såsom Nix) att du inte vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte respekterar vi självklart din vilja. Du kan också välja att avstå från sådan marknadsföringskommunikation hos oss.

Exempel

Vi tror på att kunna ge dig de bästa erbjudandena.

 • Om du är kund hos If, men inte har någon hemförsäkring hos oss, kan vi ge dig ett försäkringserbjudande för en hemförsäkring om vi tror att det är relevant för dig.
 • Om du är medlem i en av våra samarbetspartners intresseföreningar (såsom exempelvis en fackförening eller annan organisation) har vi möjlighet att ge dig ett individuellt erbjudande som medlem.
 • Om du är gravid och ansöker om en graviditetsförsäkring (och du har lämnat ditt samtycke till det) kan vi komma att erbjuda dig ytterligare försäkringsskydd för barnet efter förlossningen.


För mer information, se avsnittet Rättslig grund, punkterna 5 och 6.

3.2. Kundanpassat innehåll i Ifs digitala tjänster och på vår webbplats

För att ge dig den bästa användarupplevelsen kan vi exempelvis komma att använda det faktum att du har klickat på en annons, eller i ett mejl från oss, besökt ett visst innehåll på vår webbplats eller i Ifs digitala tjänster. Denna information kan användas för att tillhandahålla dig ett personligt kundanpassat innehåll i nämnda kanaler, baserat på ditt beteende eller dina behov. Vi hoppas att detta är av värde för dig.

Exempel

 • För att ge dig mervärde som vår försäkringskund kan du se kundanpassat innehåll om din t.ex. hemförsäkring när du loggar in på "Mina sidor".
 • Om du som kund äger en bil men inte har någon bilförsäkring hos If kan vi ge dig anpassat innehåll om en sådan försäkring.
 • Om du som kund har årliga betalningar på dina försäkringar kan vi använda våra digitala kanaler för att informera dig om möjligheten att ha månadsbetalningar.
 • Om du klickar på en av våra annonser och besöker vår webbplats eller Ifs digitala tjänster kan du se att innehållet är personligt kundanpassat. Vi använder endast uppgifter baserade på den annons du klickade på och det digitala medium du kom ifrån.


För mer information hittar du under avsnittet Legal grund, punkterna 5 och 6.

3.3 Reklam på sociala medier

Vi annonserar på sociala medieplattformar och använder oss av olika målgrupper (target grupper) för att kunna visa dig annonser och innehåll som vi tror är relevant för dig.

Även om vi har tillgång till känslig information om dig såsom exempelvis att du är gravid eller en uppgift om din hälsa, använder vi dem aldrig i marknadsföringssyfte (om du inte uttryckligen har begärt sådana erbjudanden antingen direkt från oss eller via våra samarbetspartners). Vi använder heller aldrig någon annan typ av känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om religiös, politisk eller sexuell läggning i vår marknadsföring.

3.3.1 Målgrupper som skapats av If

När vi annonserar i sociala medier eftersträvar vi att visa dig relevanta annonser, baserat på din relation till oss som kund eller som en potentiell kund. Det kan exempelvis vara uppgifter om vilka försäkringar du har köpt eller vad du har visat intresse för på vår webbplats, i Ifs digitala tjänster eller utifrån cookies eller andra online-identifierare (givetvis endast om du lämnat samtycke till vår användning av "annonscookies och riktade cookies").

För att identifiera dig i olika sociala medier använder vi så få personliga identifierare som möjligt för att kunna matcha dig till en ”användare” hos respektive sociala mediaplattform. Vi använder oss alltid av personliga identifierare som du redan har lämnat till de sociala medierna och vi tillhandahåller endast ett minimum av nödvändiga uppgifter, det vill säga uppgifter som namn och mejladress.

Vi delar aldrig information om hur vi har valt ut en målgrupp för att kunna visa reklam till dig. Informationen skickas krypterad till de sociala medieplattformarna genom att använda en "hashfunktion". Detta görs för att säkerställa att överföringen av personuppgifter från If till de sociala medierna är skyddad under överföringen. De sociala medieplattformarna behandlar uppgifterna endast på uppdrag av If och de får inte använda dessa uppgifter för andra syften än att visa dig vår reklam.

Radering av användare som inte längre tillhör en viss målgrupp följer samma process som beskrivits ovan (målgruppen uppdateras dagligen).

Exempel:

 • Du har en ny bil och bilen är försäkrad med en helförsäkring. Vi anser att det är i ditt intresse att visa dig fördelarna med vår mest omfattande Stor bilförsäkring.
 • Du har nyligen köpt en hundförsäkring, då försöker vi utesluta dig från målgruppsannonser om hundförsäkringar.


3.3.2 Målgrupper som skapats av sociala medier

Vi genomför även målgruppsannonsering baserat på uppgifter som behandlas av de sociala medieplattformarna, såsom exempelvis uppgift om ålder, intressen osv. Enligt de olika sociala mediernas integritetspolicy samlar de sociala medierna in olika uppgifter om sina plattformsanvändare och kategoriserar dig därefter till en specifik målgrupp utifrån olika egenskaper. De sociala medierna erbjuder oss olika annonseringsmöjligheter gentemot dessa målgrupper.

– Om vi antar att du inte är vår kund, men att du tillhör en viss målgrupp som är av intresse för oss, kan vi visa dig en försäkringsprodukt som vi tror kan vara av intresse för dig.

Våra annonser visas endast för vår utvalda målgrupp. Vi har ingen information om identiteten på de personer som ingår i dessa målgrupper. Men om du klickar på vår annons och besöker vår webbplats kan vi få begränsad information om dig.

Exempel

 • Om du visar intresse för resor, t.ex. genom att gå med i en resegrupp på Facebook eller genom att klicka på en Facebook-annons som innehåller reseinnehåll, kan du exponeras för vår annons om reseförsäkringar.
 • Om du nyligen har visat intresse för grupper på Facebook som innehåller renoveringssajter, t.ex. "Hur man renoverar ett gammalt hus" eller "Fastighetsmäklarsajter", kan du få se annonser om vår hemförsäkring.


3.3.3 Målgrupper som skapats baserat på uppgifter om online beteende som samlas in via cookies eller andra online identifierare på vår webbplats eller i Ifs digitala tjänster

För att identifiera dig som besökare på vår webbplats i olika sociala medier används cookies och andra online identifierare (självklart endast om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av "annonscookies och riktade cookies "). Med hjälp av denna cookiedata kan vi skapa målgrupper på de olika sociala medieplattformarna, baserat på den insamlade beteendedatan vi har om dig, t.ex. besök på en viss sida, beräkning av försäkringspris osv. Därefter kan vi aktivera annonser riktade till dig. För att läsa mer om vad en cookie är och vad den gör, se vår cookiepolicy.

Cookieuppgifterna samlas in av respektive sociala medieplattforms servrar, vi överlämnar dock inga uppgifter som kan användas för att direkt identifiera dig. De sociala medieplattformarna kan däremot använda sig av egna identifierare som de själva genererar som en del av den data som de samlar in från oss. Varje leverantör av sociala medieplattformar har därför möjlighet att koppla sådana identifierare till dig som användare av den sociala medieplattformen. Detta är något som vi inte kan påverka, och användningen av sådana identifierare och andra insamlade uppgifter beskrivs i varje social medieplattforms integritetsmeddelande (se länkar nedan).

Exempel:

 • Om du har visat intresse för vår hundförsäkring genom att surfa på vår webbplats eller besöka någon av Ifs digitala tjänster och du har samtyckt till vår användning av " annonscookies och riktade cookies " kan vi komma att visa dig en annons om vår hundförsäkring i din privata Instagram feed.


Observera att vi inte har något inflytande över hur de sociala medieplattformarna samlar in uppgifter om dig eller vilka enskilda användare som exakt tillhör de olika målgrupperna. För annonsering väljer vi endast målgrupper som vi anser är skapade utifrån uppgifter som du själv har lämnat till de sociala medieplattformarna. För mer information om hur sociala medier samlar in dina uppgifter och skapar målgrupper, inklusive information om vilken legal grund de baserar sin behandling på, hänvisar vi dig till integritetsmeddelandet för respektive social media. Här kan du hitta några av dem:


3.4 Marknadsföring på Internet (i allmänhet)

Vi marknadsför If i olika medier på internet och använder oss bland annat av målgrupper för att kunna visa dig annonser och innehåll som vi tror är relevant för just dig.

Även om vi har tillgång till känslig information om dig, såsom exempelvis att du är gravid eller en uppgift om din hälsa, använder vi dem aldrig i marknadsföringssyfte (om du inte uttryckligen har begärt sådana erbjudanden antingen direkt från oss eller via våra samarbetspartners). Vi använder heller aldrig någon annan typ av känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om religiös, politisk eller sexuell läggning i marknadsföringssyfte.

3.4.1 Målgrupper som skapats av If baserat på ditt beteende och vad du visar intresse för på vår webbplats eller på Ifs digitala tjänster

När vi annonserar i medier på internet, till exempel, med hjälp av Googles annonsnätverk strävar vi efter att visa dig relevanta annonser baserat på din relation till oss som kund eller som en potentiell kund. Vi riktar vår marknadsföring baserat på uppgifter om hur du har interagerat med oss på vår webbplats eller genom besök på Ifs digitala tjänster (de samlas in med hjälp av cookies eller andra online-identifierare).

Vi inkluderar inte någon information som kan identifiera dig. Vi använder dessa typer av data för annonsering i medier på internet endast om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av "annonscookies och riktade cookies". Online medierna såsom exempelvis Google får inte använda information som vi har gett dem om dig i andra syften än för att visa dig vår reklam.

Exempel:

 • Om du har visat intresse för vår motorcykelförsäkring genom att surfa på vår webbplats eller genom besök på Ifs digitala tjänster (och du har godkänt vår användning av "annonscookies och riktade cookies") kan vi visa dig en annons om motorcykelförsäkringar när du surfar på internet. Detta eftersom vi tror att det är av intresse för dig.
 • Du har nyligen köpt en kattförsäkring i vår webbshop, då försöker vi utesluta dig från annonser om kattförsäkringar.


3.4.2 Målgrupper som skapas av If baserat på annan information som vi har om dig

Vi kan skapa målgrupper utifrån annan information om dig, t.ex. baserat på att du är vår kund och på de olika typer av försäkringar du har hos oss. Informationen skickas alltid krypterad till de sociala medieplattformarna genom att använda en "hashfunktion". Detta görs för att säkerställa att överföringen av uppgifterna från If till de sociala medierna är skyddad under överföringen. De sociala medieplattformarna behandlar uppgifterna endast på uppdrag av If och de får inte använda våra uppgifter i andra syften än att visa dig vår reklam.

Exempel:

 • Du har ditt hus försäkrat men inte dina inventarier. Vi anser att det är av intresse för dig att visa dig våra annonser som rör hemförsäkringar.


3.4.3 Målgrupper som skapas av If baserat på kombinerade uppgifter om ditt beteende på vår webbplats eller i Ifs digitala tjänster tillsammans med annan information som vi har om dig

Vi kan också skapa målgrupper genom att kombinera annan information som vi har om dig med data om ditt online beteende (självklart endast om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av "annonscookies och riktade cookies"). Vi delar inte direkt identifierbar information om dig med de olika medieplattformarna och de får heller inte använda information som vi har givit dem för andra ändamål än att visa dig vår marknadsföring.

Exempel:

 • Om du nyligen har köpt en motorcykelförsäkring i vårt kundcenter kan vi använda den informationen för att utesluta dig från målgrupper och därmed inte längre visa dig dessa annonser.


3.4.4 Målgrupper som skapats av online medier eller andra medier

Om vi antar att du inte är kund hos oss, men att du tillhör en viss målgrupp som är av intresse för oss, kan vi exponera dig för en försäkring som vi tror är av intresse för dig.

Google är en av de största reklamkanalerna på internet. Enligt Googles integritetspolicy samlar Google in olika uppgifter om dig som användare av deras plattform. Google kan kategorisera dig som användare i en specifik målgrupp utifrån vad Google tror är av intresse för dig. Dessa kategorier är sedan tillgängliga för oss och vår marknadsföring. Du kan därför exponeras av våra annonser på t.ex. din lokaltidnings webbplats.

Våra annonser visas endast för vår utvalda målgrupp. Vi har ingen information om identiteten på de personer som ingår i dessa målgrupper. Endast om du klickar på vår annons och besöker vår webbplats eller Ifs digitala tjänster kan vi få begränsad information om dig.

Observera att vi inte har något inflytande över hur Google samlar in uppgifter om dig eller hur målgrupperna skapas. För annonsering väljer vi bara de målgrupper som vi tror har skapats på grundval av uppgifter som du själv har lämnat till Google, eller där vi har anledning att tro att Google har giltig laglig grund för att använda dessa uppgifter för annonsering.

För mer information om hur Google eller t.ex. webbplatsen för din lokaltidning samlar in uppgifter om dig och skapar målgrupper, inklusive information om vilken legal grund de baserar sin behandling på, hänvisar vi dig till respektive medias integritetspolicy. Här kan du hitta några av dem:


Exempel

 • Om du visar intresse för fastigheter genom att läsa artiklar och besöka fastighetsbyråer kan du exponeras för annonser som rör hemförsäkringar.
 • Om du nyligen har visat intresse för innehåll som innehåller begagnade bilar eller "sidor med begagnade bilar till salu" kan vi visa bilförsäkringsrelaterade annonser.


Analys och rapportering av data

4.1 Monitorering och rapportering av volymer och olika typer av online aktiviteter

Försäljning

Vi samlar in anonyma eller pseudonyma uppgifter om de kundresor som leder till försäljning. På grundval av dessa uppgifter utarbetar vi rapporter för en ökad insikt och förståelse av våra kunders förväntningar så att vi kan erbjuda dem en ännu bättre användarupplevelse.

Exempel:

 • Vi rapporterar försäljning som har startat från en online prisberäkning som utförts i vår webbshop. Vi rapporterar också försäljning som har startat från en prisberäkning online och utförts i någon av våra offline-kanaler, t.ex. vårt callcenter eller hos någon av våra partners. För att uppnå detta kombinerar vi data om ditt online beteende med data om var den faktiska försäljningen avslutades. Kombinationen sker på pseudonymiserad data och resultatet rapporteras endast på en aggregerad nivå, vilket innebär att endast översiktlig information om försäljningen och de olika försäljningskanalerna (utan några uppgifter om enskilda individer) tillhandahålls som en rapport. Pseudonymiserad data lagras i 37 månader, rapporter har ingen begränsning för lagring eftersom dessa rapporter är helt anonymiserade.


Användning av självbetjäning för kunder (t.ex. Mina sidor)

För att kunna få en bättre förståelse och inblick i våra kunders användning av t.ex. "Mina Sidor" och hur väl våra kunder kan hantera sina försäkringsärenden själva genom t.ex. ändring av profil, betalningsmetod, ändringar i försäkringen, skadeanmälan etc., samlar vi in och rapporterar pseudonymiserade uppgifter för att identifiera de processer som inte fungerar. På så sätt kan vi förbättra våra tjänster och tillhandahålla en bättre kundupplevelse till dig. Lagringstiden för pseudonymiserade uppgifter är 37 månader. Rapporteringsdata har ingen begränsning för lagring eftersom de är anonymiserade.

Exempel:

 • Om du loggar in på Mina sidor och försöker ändra miltalet för din försäkrade bil utan att bekräfta det, kommer vi att samla in uppgifter om var du stannade i processen och leta efter mönster på aggregerad nivå. Genom att observera dessa mönster kan vi förbättra våra digitala tjänster.


Utveckling och skapande av nya digitala funktioner

För att utveckla och förbättra vårt digitala erbjudande, t.ex. vår webbplats eller Ifs Digitala Tjänster, analyserar vi användbarheten genom att samla in och använda beteendedata, samt feedback från våra kunder via kundundersökningar och betygsättning. Ibland skickar vi även ut en enkät efter att du har varit i kontakt med oss.

Om du får en enkät från If är det för att vi vill vi veta mer om din erfarenhet av oss.

Vi använder ett AI-algoritmverktyg för att analysera säljsamtal som går till vårt kundcenter, för att erhålla bättre kunskap om vad som gör kunden nöjd eller missnöjd med kundtjänsten under samtalet. Analysen sker på en transkription av det anonymiserade samtalet och baseras på vilka ord som används. Syftet med analysen är att förbättra vår kundservice i allmänhet. Om du väljer att inte godkänna att samtalet används i kvalitets- och utbildningssyfte kommer ditt samtal inte att överföras till analysverktyget.

Exempel:

 • Om du lämnar feedback i en enkät baserat på din erfarenhet av vår webbplats kommer vi enbart att analysera svaren på en aggregerad nivå där alla uppgifter är anonyma. Om du rapporterar om en negativ upplevelse av en viss webbplatsfunktion kan vi använda rapporterna för att titta på ditt beteende på internet och identifiera de processer som inte fungerar. Detta hjälper oss att förbättra vår webbplats och din användarupplevelse. Detta gäller även om du ger oss feedback i en enkät baserat på en utvärdering av vår skadereglering.
 • För att bättre förstå våra användares behov och för att kunna optimera våra tjänster och din upplevelse på bästa sätt använder vi en tjänst som heter "Hotjar". Hotjar erbjuder en teknisk tjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelser t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på osv, vilket hjälper oss att utveckla och förbättra våra tjänster. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares beteende och deras enheter. Hotjar är vårt personuppgiftsbiträde och är avtalsmässigt förhindrad till att sälja de uppgifter som samlas in för vår räkning eller dela dem med någon annan part.


4.2 Finansiell rapportering

Vi analyserar data om vår försäljning, skador och annan kunddata som vi har samlat in om dig för att få en överblick över If:s affärsresultat och för att kunna rapportera resultaten till finansiella tillsynsmyndigheter. Rapporterna används också för Ifs ledningsgruppsrapportering för att följa nödvändiga nyckeltal för verksamheten. Rapporterna tillhandahålls på en aggregerad nivå.

If som verksam på finansmarknaden är enligt lag skyldig att rapportera finansiell information till allmänheten och till finansinspektionen. Dessutom följer vi upp nyckelområden i vår verksamhet genom att ta fram rapporter och analyser baserat på vår kunddata. Detta gör det möjligt för oss att utveckla vår verksamhet, kundservice, IT system och processer på ett datadrivet sätt. Dina personliga kund-, policy- och skadeuppgifter som används för att generera dessa siffror är av statistisk karaktär och innehåller inga personuppgifter.

Exempel:

 • När du köper en hemförsäkring på vår webbplats kommer uppgifterna om den försäkring du köpte att ingå i våra försäljningsrapporter. Ditt köp kommer också att ingå i de finansiella rapporterna för Ifs resultat, inklusive rapporter om potentiella skador. Vi kan också använda uppgifterna för att analysera vår marknadsandel inom en region baserat på var din fastighet ligger.


Rättslig grund

5.1 Den lagliga grunden för elektronisk direktmarknadsföring (kopplad till avsnitt 3.1)

Legitimt intresse

Om du är vår kund kan vi komma att skicka dig marknadsföring i form av erbjudanden eller information om försäkringar baserat på din befintliga relation med oss, antingen via mejl, sms eller annonser. Vi kommer självklart inte att skicka några erbjudanden till dig om du har valt att inte vilja ta emot marknadsföringsmaterial från oss.

Om du har besökt vår webbplats eller någon av Ifs digitala tjänster kan vi komma att kontakta dig via antingen mejl, sms eller telefon när du beräknar ett försäkringspris i vår webbshop, men inte slutför köpet (kontakt via mejl eller sms sker enbart till presumtiva kunder efter lämnat samtycke). Detta är en del av vår kvalitetssäkring och proaktiva kundserviceprocess. Vi kontaktar dig baserat på den information som du har givit oss tidigare, eller så kan vi använda kontaktinformation från källor såsom offentliga register för att genomföra telefonsamtalet (endast om du inte har valt att inte bli kontaktad i marknadsföringssyfte).

För att se till att du är korrekt försäkrad kan vi använda de uppgifter vi har om dig för att informera dig om andra försäkringsprodukter som vi tror är fördelaktiga för dig.

Samtycke

Om du inte är vår kund är den legala grunden för behandlingen i de flesta fall ditt givna samtycke, som du lämnat till oss via våra olika kommunikationskanaler, t.ex. samtycke för vår användning av cookies eller samtycke för kontakt och marknadsföring.

Du kan ha lämnat samtycke till våra samarbetspartners, så att de får dela uppgifter med oss för överenskomna ändamål, inklusive marknadsföring. Om du t.ex. är medlem i en fackföreningsorganisation som är en partner till If, kan vi kontakta dig för att erbjuda dig vår partners försäkringserbjudande.

Om du är kund hos If kan vi skicka mejl eller sms till dig om din försäkring. Det kan t.ex. vara om du har en hemförsäkring och vi ser en regnprognos för ditt bostadsområde. Vi kan då skicka ett SMS till dig och uppmana dig att stänga dina fönster osv. Vi kan också skicka mejl om information och kunskap om din försäkring.

När vi får uppgifter från våra partners om potentiella kunder skickar vi information om marknadsföring/erbjudanden till dig på grundval av det samtycke du har givit dem.

5.2 Den lagliga grunden för kundanpassat innehåll på vår webbplats eller i Ifs digitala tjänster (kopplat till avsnitt 3.2).

Legitimt intresse

När du exempelvis besöker Ifs digitala tjänster och upplever kundanpassat innehåll gör vi det vanligtvis baserat på vårt legitima intresse av att visa dig relevant information. Förutom legitimt intresse behöver vi ibland också anpassa innehållet baserat på tillämplig försäkringslagstiftning.

Samtycke

Du upplever kundanpassat innehåll när du återvänder till vår webbplats eller någon av Ifs digitala tjänster. Du upplever detta endast om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av "annonscookies och riktade cookies".

5.3 Den lagliga grunden för marknadsföring i sociala medier och på internet i allmänhet (kopplad till avsnitt 3.3 och 3.4).

Legitimt intresse

Vi skapar målgrupper för riktad marknadsföring utifrån de uppgifter vi har om dig som befintlig kund. Detta kan vara uppgifter om vilka försäkringar du har köpt eller hur du interagerar med oss på vår webbplats eller i någon av Ifs digitala tjänster, baserat på cookies eller andra online identifierare. För mer information, se kapitel 3.3.1 och 3.4.1.

Samtycke

När du besöker en plattform för sociala medier eller en allmän webbsida, t.ex. din dagstidning, efter att ha besökt vår webbplats eller någon av Ifs digitala tjänster, kan vi exponera dig för en annons baserad på ditt besök. Detta utförs endast om du har lämnat ditt samtycke till vår användning av "annonscookies" och riktade cookies.

På plattformar för sociala medier kommer du endast att se annonser från oss om du har godkänt detta i dina "personliga inställningar" på ditt konto för respektive socialt media. Du kan då få se personliga annonser baserade på din profil i sociala medier, din kundrelation med oss och/eller ett tidigare besök på vår webbplats eller någon av Ifs digitala tjänster. Vi kan också skapa look-a-like-grupper baserat på ditt sociala mediekonto och dina sekretessinställningar i din sociala medieplattform.

5.4 Laglig grund för analys och rapportering (kopplad till avsnitt 4.1, 4.2)

Legitimt intresse

Anonyma rapporter skapas av oss för intern rapportering för att bättre förstå våra kunders mönster när de använder Ifs digitala tjänster eller olika försäljningskanaler och på så sätt kunna erbjuda dig en bättre kundupplevelse.

Samtycke

Detaljerade rapporter om användarmönster som kombinerar olika datakällor skapas utifrån dina samtycken. Sådana samtycken kan lämnas antingen genom att samtycka till vår användning av cookies eller till vår marknadsföring.

Rättslig förpliktelse

Rapporter som vi är skyldiga att dela med tillsynsmyndigheter eller publicera som vår års- eller kvartalsrapport enligt gällande lagar och förordningar.

6. Hur länge lagrar vi din information

För att kunna kontakta dig:

 • Om du har interagerat med vår webbplats kan vi kontakta dig under de kommande tre (3) månaderna. Om du är en tidigare kund hos oss kan vi kontakta dig inom de närmaste 37 månaderna.
 • Kontakt med dig när vi erhållit dina uppgifter från vår partner baseras på det avtal vi har med den partnern, men inte mer än 36 månader.
 • För att säkerställa att vi endast kan skicka relevant marknadsföringskommunikation till dig sparar vi historiken över den kommunikation vi har skickat till dig via mejl eller SMS samt de telemarketing-samtal som har genomförts, vanligtvis i 13 månader. Efter denna tid pseudoanonymiseras denna information och tas slutligen bort efter fem (5) år.


Undantag:

 • För icke-kunder raderar vi vanligtvis uppgifterna helt och hållet efter 13 månader.
 • I vissa partnerskap, såsom Nordea, behåller vi kommunikationshistoriken under något längre perioder för att säkerställa en mer långsiktig uppföljning av kampanjer och kommunikation.


I syfte att anpassa din kundupplevelse:

Vi kan behålla dina uppgifter i syfte att anpassa vår kundupplevelse i högst fem (5) år, men vi kommer alltid att radera dina uppgifter så snart det syfte för vilket uppgifterna samlades in för har uppfyllts.

Om du t.ex. besöker vår webbplats och vi testar introduktionstexten med två exempel på produktsidan, lagrar vi uppgifterna i 30 dagar.

För reklam på nätet och i sociala medier

När vi är personuppgiftsansvarig och de sociala medierna är personuppgiftsbiträden raderas listan med målgrupper som vi tillhandahåller de olika sociala medieplattformarna, i enlighet med de olika databehandlingsavtal som vi har med dem:

 • Facebook/Instagram: 180 dagar
 • YouTube: 540 dagar
 • LinkedIn: 180 dagar


Observera att vi inte kontrollerar hur länge de sociala medierna lagrar de uppgifter som de har samlat in om dig från andra källor där de agerar som personuppgiftsansvariga.

För analys och rapportering

För att utföra analys i Google analytics lagrar vi uppgifterna i 26 månader. För andra ändamål, t.ex. upptäckt av försäkringsbedrägerier, kan vi dock komma att lagra uppgifterna som ursprungligen samlades in av Google analytics under en längre period, dock inte längre än fem (5) år.

Uppgifter som används i vår rapportering sparas i pseudoanonymiserat format i maximalt 37 månader. Dessa regler gäller för data som vi behandlar om ditt beteende på vår webbplats eller i Ifs digitala tjänster.

7. Återkallande av samtycke och opt-out

Marknadsföringsaktiviteter

Du har möjlighet att när som helst välja att avstå från våra marknadsföringsaktiviteter och återkalla ditt samtycke till vår behandling av cookies och andra online-identifierare.

För att ändra och återkalla ditt samtycke för behandling av cookies och andra identifierare. Ändra inställningar

Återkalla ditt samtycke och avstå ifrån direktmarknadsföring

Du kan alltid återkalla ditt samtycke för vår användning av cookies och andra online identifierare för ”annonsering och riktad marknadsföring” och ”profilering” samt välja bort direktmarknadsföring.

Hur du väljer bort olika sociala medier

För att ändra och välja bort marknadsföringsaktiviteter på sociala nätverk hänvisar vi dig till respektive integritetsmeddelande;

Hur vi delar dina personuppgifter med andra

Vi kommer varken sälja, distribuera eller på annat sätt göra dina personuppgifter tillgängliga för någon tredje part i marknadsföringssyfte.

I samband med de syften som beskrivs ovan (se avsnittet "Vilka personuppgifter används i vilket syfte?") behöver vi ibland dela dina personuppgifter med en tredje part. Sådana tredje parter kan både vara parter med eget personuppgiftsansvar (dvs. en tredje part som har ett eget syfte för att hantera dina personuppgifter, till exempel andra försäkringsbolag/återförsäkringsgivare) eller personuppgiftsbiträden som arbetar på uppdrag av oss och endast för ovan nämnda ändamål (till exempel tjänsteleverantörer som gör det möjligt för oss att administrera din försäkring och tillhandahålla vår tjänst till dig eller leverantörer som underhåller och stöder våra IT-system).

Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, fysiska, juridiska (personuppgiftsavtal) och organisatoriska åtgärder som är förenliga med tillämpliga IT- och datasäkerhetslagar för att skydda dina personuppgifter. Alla tjänsteleverantörer väljs noggrant ut och är skyldiga att använda lämpliga åtgärder för att skydda sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter. Vi kan exempelvis, innan dina personuppgifter lagras (t.ex. personnummer eller registreringsnummer för fordon), anonymisera eller pseudo anonymisera personuppgifterna så att enskilda personer inte kan identifieras enbart på grundval av den lagrade informationen.

Beroende på vilken försäkringsprodukt samt vilken typ av information det rör sig om kan dina personuppgifter lämnas ut.

Hur vi delar dina personuppgifter med andra (PDF)

Var vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas och lagras i första hand inom Europeiska unionen (EU) och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). På grund av vår internationella affärsverksamhet och användandet av olika tekniska lösningar, kan vi i vissa fall överföra personuppgifter till parter i andra länder.

Skyddsnivån för dina personuppgifter i sådana länder kan vara lägre än vad som föreskrivs i lagstiftningen inom EU och EES. Sådana överföringar kommer därför endast att ske under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, dvs. endast till länder som antingen bedöms ha en "adekvat skyddsnivå" (enligt vad som anges på Europeiska kommissionens webbplats) eller med användning av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Vi kommer även att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot obehörig eller olaglig behandling av dina personuppgifter och mot oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dina personuppgifter i enlighet med våra interna säkerhetsrutiner. Vi kontrollerar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system och våra tjänsteleverantörers system är säkra och skyddade. Endast den personal hos oss och tjänsteleverantörens personal som behöver behandla dina personuppgifter för de angivna ändamålen, har tillgång till dina personuppgifter.

Här hittar du mer detaljerad information om överföringar som sker utanför EU/EES. Om du vill veta mer information om vilka säkerhetsåtgärder vi har vidtagit för att säkerställa en hög skyddsnivå som motsvarar den skyddsnivå som GDPR ger är du välkommen att kontakta oss, se ”Din Kontakt”.

Uppdateringar av denna information

Vi anser att integritet är mycket viktigt och vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre på att vara transparenta och ansvarsfulla när det gäller hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna information kan därför uppdateras från tid till annan och alla ändringar kommer att publiceras på denna webbplats.

Om en ändring av vår behandling av din data kräver ett särskilt meddelande eller samtycke i enlighet med tillämplig lag, kommer du att underrättas eller ges möjlighet att lämna ditt samtycke. Det är också viktigt att du läser denna information varje gång du använder någon av våra försäkringar eller relaterade tjänster, eftersom behandlingen av dina personuppgifter kan skilja sig från din tidigare användning av försäkringen/den relaterade tjänsten i fråga.

Din kontakt

Om du har några frågor angående vår hantering av dina personuppgifter kan du alltid kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@if.se eller någon våra lokala representanter i respektive land:

Danmark | Finland | Norge

Om du vill få tillgång till dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (ett s.k. ”registerutdrag”), ber vi dig att fylla i ansökan om registerutdrag (PDF) och skicka ansökan till oss per mejl till registerutdrag@if.se eller per post till If Skadeförsäkring AB (publ), Registerutdrag, 106 80 Stockholm.

Om du inte är intresserad av ett registerutdrag, utan bara vill få information i ett skadeärende som du har anmält till oss i egenskap av försäkringstagare eller försäkrad, ber vi dig kontakta supportclaims.privat@if.se direkt. Om du önskar få tillgång till inspelningar av telefonsamtal som vi har haft med dig ber vi dig fylla i ansökan om tillgång till inspelat/inspelade samtal (PDF) och skicka ansökan till oss per mejl till registerutdrag@if.se eller per post till If Skadeförsäkring AB (publ), Registerutdrag, 106 80 Stockholm.

Denna information upprättades 26 februari 2018 och uppdaterades senast 20 maj 2024.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring oss eller skriv ett meddelande så hjälper vi dig.